Akreditaci novinářů si může vyzvednout v pátek od 12 hodin na bráně č.4. Zde bude stan s evidenční přejímkou pro jezdce a novinářské akreditace. V sobotu (9 - 18 hodin) a v neděli (8 - 16 hodin) si můžete vyzvednout svou akreditaci v pavilonu E na pokladně. Je nutné předložit váš platný novinářský průkaz a podepsat dokument, že jste si přečetli pravidla o chování a budete se jimi řídit.

Prosím vezměte si své press vesty. Blíž k trati se dostanete pouze po domluvě s traťovými komisaři a po předložení od nás vystaveného průkazu.

Prosím umístěte pozvánku ještě před začátkem akce na vaše média. Pokud budete něco publikovat pošlete nám odkaz, ať máme zpětnou vazbu.

 

Podmínky akreditace:

Všichni řádně akreditovaní obdrží kartičku a identifikační pásek, pro potřeby fotografování se označí vlastní vestou.

Akreditovaní mají přístup do depa a do diváckého prostoru na závodišti. Do ostatních prostor mohou vstoupit jen po dohodě s traťovým komisařem v daném úseku. Každý akreditovaný novinář musí bezpodmínečně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla motoristického sportu, dbát pokynů pořadatelů a traťových komisařů. Svým chováním nesmí ohrozit průběh akce, bezpečnost svoji ani jiných osob a v žádném případě nevstupovat do zakázaných prostorů.

Každý držitel pasu si je vědom toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se účastní na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko (ČAMS), organizátory, promotéry, nebo kluby, které mají co do činění s podnikem, ani jakýkoli účastnící se tým nebo jezdce, majitele závodiště a jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu na straně držitele pasu v souvislosti s jeho přítomností na podniku. Akreditovaný novinář se zavazuje nepoškozovat Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko nepožadovat po ní ani jejich činitelích náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní zranění, úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které vznikly jako výsledek nebo v souvislosti s doloženou nedbalostí ČAMS.

Označení novináře je nepřenosné, je majetkem Československého automobilového klubu pro Moravu a Slezsko. Porušení bezpečnostních a organizačních pravidel, jakož i neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků, může vést k okamžitému odebrání tohoto označení.

Akreditace na rok 2019 jsou uzavřeny