Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony, 29.–30. 6. 2019

Článek I.
Pořadatelem akce je Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s., Hvězdová 13, 602 00 Brno (dále jen pořadatel)

Článek II.
Přihlášky a přidělování ploch
1. Přihlásit se na výstavu Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony je možné výhradně na základě vyplnění závazné přihlášky a akceptování těchto Všeobecných podmínek. Pořadatel rozhoduje o přijetí přihlášky, krácení či rozšíření objednané plochy, rozměrech a typu výstavní plochy. Pořadatel není povinen vyhovět požadavku vystavovatele na umístění jeho expozice.
2. Po obdržení řádně vyplněné přihlášky k účasti na Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony zašle pořadatel vystavovateli zálohovou fakturu, která zároveň potvrzuje přijetí přihlášky a potvrzení rozsahu přidělené výstavní plochy. Výstavní plocha bude vystavovateli zpřístupněna k montáži expozice v pátek 28. 6. 2019.
3. Pro předání výstavní plochy vystavovateli je podmínkou zaplacení vystavené zálohové faktury ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14. 6. 2019

Článek III.
Cena za poskytnutí výstavní plochy (dále jen „cena“)
1. Cena je vždy uvedena v přihlášce k účasti na Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony. Plocha se přiděluje v modulech o základní velikosti 6 × 3 m.
2. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel jakkoli poskytnout třetí osobě.
3. Jestliže vystavovatel po obdržení zálohové faktury písemně oznámí pořadateli, že se veletrhu nezúčastní, jde o porušení smlouvy na straně vystavovatele. Za toto porušení je vystavovatel povinen zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši 100 % celkové ceny. Pořadatel je oprávněn po obdržení písemného oznámení vystavovatele o jeho neúčasti na veletrhu od smlouvy odstoupit. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran z této smlouvy.
4. Vystavovatel nesmí obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla oficiálně přidělena. Pokud má vystavovatel zájem o rozšíření plochy a situace to dovoluje, musí tuto skutečnost konzultovat s pořadatelem. Pokud pořadatel souhlasí, zavazuje se vystavovatel zaplatit navíc obsazenou plochu do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, který pořadatel vystaví.

Článek IV.
Cenové a platební podmínky
1. Pořadatel zašle vystavovateli zálohovou fakturu na celkovou cenu vč. DPH. Daňové doklady budou vystavovány v souladu s platnými právními předpisy.
2. V případě nezaplacení zálohové faktury v termínu na ní uvedeném je pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a vystavovatel se v tomto případě zavazuje zaplatit pořadateli smluvní pokutu ve výši odpovídající fakturované částce. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran z této smlouvy.
3. Veškeré ceny za plnění poskytnutá pořadatelem jsou cenami sjednanými dohodou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena zahrnuje rovněž osvětlení výstavní haly dle technických parametrů příslušných výstavních prostor a základní úklid výstavní haly mimo expozic vystavovatelů, příp. venkovních výstavních ploch. Ceny jsou bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy.

Článek V.
Exponáty
1. Exponátem se rozumí předmět (dále jen exponát), který je závazně přihlášen a vystaven v prostoru stanoveném pořadatelem. Exponátem mohou být jen takové předměty, které svým charakterem odpovídají zaměření Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony a jsou akceptovány pořadatelem. K tomuto odsouhlasení musí vystavovatel nejpozději 4 týdny před zahájením Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony předat pořadateli úplný „Seznam exponátů“ s jejich stručným popisem. Jakékoliv výjimky nad rozsah zaměření Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony uděluje pořadatel.
2. Vystavovatel je oprávněn učinit předmětem své prezentace na Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony pouze exponát, jehož je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem a který není nelegálním padělkem hmotné či nehmotné povahy porušujícím právní předpisy duševního vlastnictví platné na území ČR. Bude-li prokázán opak, je pořadatel oprávněn postupovat podle čl. X. odst. 4 Všeobecných podmínek účasti. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou vystavovateli v důsledku porušení tohoto ustanovení z jeho strany.
3. Změny exponátů je vystavovatel povinen neprodleně ohlásit pořadateli. Vystavovatel, který svévolně vystaví exponát neodpovídající Všeobecným podmínkám účasti, zaplatí za každé takové vystavení exponátu smluvní pokutu 50 000 Kč a nevyhovující exponát musí neprodleně odstranit, jinak bude vyloučen z účasti na Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony. Exponáty musí vystavovatel zabezpečit proti krádeži. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny pořadatele. Vystavovatel je povinen veškerý instalační materiál a exponáty na Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony dodat v pátek od 8 do 20 hod a odstranit v neděli od 17 do 22 hod. Za exponáty a instalační materiál neodvezený po stanoveném termínu konání akce zaplatí vystavovatel smluvní pokutu 100 000 Kč.
4. Přejímku exponátů a dekorací provádí zásadně vystavovatel. V případě, že vystavovatel ani jeho zástupce nebudou na místě, budou exponát i dekorace složeny na přidělené výstavní ploše na riziko vystavovatele. Není přípustné odvážet exponáty během konání akce.
5. Ochranné známky, vzory a oficiální loga (dále jen chráněný vzor) mohou ve svých expozicích, tj. i na exponátech, dekoracích či poutačích apod., používat výhradně oprávněné subjekty (dle příslušného zákona), anebo takové subjekty, které mají písemný souhlas oprávněného subjektu k jejich používání.
Článek VI.
Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů
1. Montáž expozic proběhne v pátek 28. 6. 2019 od 8 do 20 hodin, demontáž v neděli 30. 6. 2019 od 17 do 22 hodin. Expozice musí splňovat Technicko-bezpečnostní předpisy a organizační pokyny společnosti Brněnské veletrhy a.s., které jsou závazné při výstavbě expozic a předvádění exponátů. V případě jejich nedodržení nepovolí pořadatel provoz expozice. Technicko-bezpečnostní předpisy jsou uvedeny na internetové adrese www.bvv.cz/vystavovatele
2. Vystavovatel odpovídá plně za škody způsobené při realizaci expozic, a to zejména za dodržování termínů montáže a demontáže expozic.
3. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být přemísťovány ani zastavěny. Zásahy do objektů pavilonů BVV nebo volných ploch jsou zakázány.
4. Maximální výška expozic včetně poutačů je 3 metry (vyšší pouze po dohodě).
5. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Obrys přidělené plochy nelze překročit ani nad úrovní stropní konstrukce.
6. Přípojky elektro a telekomunikačních služeb je možno objednat výhradně u pořadatele.
7. Každé poškození výstavní plochy a zařízení je vystavovatel povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady pořadateli.
8. Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí demontovat expozici před ukončením akce.
9. Vystavovatel se zavazuje, že po skončení Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony předá výstavní plochu pořadateli ve stavu, v jakém ji převzal a ručí za veškeré škody na předmětu užívání, vnitřním vybavení a zařízení i na přístupových cestách v areálu BVV. Rovněž ručí za škody vzniklé nedodržením “Technicko-bezpečnostních předpisů”. Vzniklé škody se zavazuje vystavovatel neprodleně uhradit.

Článek VII.
Propagace, inzerce a nápisy
1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici.
2. Všechny způsoby předvádění na vlastní výstavní ploše či mimo ni podléhají schválení pořadatelem, který je oprávněn omezit nebo zakázat předvádění v případě, že způsobují hluk, prach, zplodiny, otřesy ohrožující bezpečnost návštěvníků a vystavovatelů nebo omezují či ruší veletržní provoz. Na hranici veletržního stánku přitom nesmí být překročena hladina hluku 70 dB ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. K hudební produkci na expozici má vystavovatel navíc povinnost si vyžádat schválení příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Umísťování firemních poutačů, rozsev letáků, vylepování propagačních a informačních materiálů mimo vlastní expozici, na okna, stěny, podlahy či sloupy pavilonů je zakázáno. Pořadatel je oprávněn veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcům, zakázat, resp. na náklady vystavovatele odstranit.

Článek VIII.
Další pokyny pro vystavovatele
1. V celém pavilonu platí zákaz kouření.
2. Pořadatel nezajišťuje zdravotní službu.
3. Vystavovatel má možnost odběru el. energie pouze do výkonu 2 kW. Musí však v přihlášce uvést spotřebiče, které chce během veletrhu používat. V ostatních případech si musí zřídit vlastní přípojku za poplatek dle ceníku BVV.
4. V prostorách pavilonu je přísný zákaz manipulace s pyrotechnikou a ohněm.
5. Parkování je povoleno pouze na plochách vyhrazených pořadatelem.

Článek IX.
Pojištění
1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony. Vystavovatel k tomu účelu uzavře individuální pojištění.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony zahájit, zajistit její konání po celou dobu jejího trvání, nebo její část, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých škod.
2. Bude-li na základě pokynu pořadatele nebo příslušných státních orgánů vydaného k odvrácení hrozící škody vyklizen pavilon (areál BVV) a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku vystavovatele, tj. k poškození, zničení nebo odcizení tohoto majetku, jedná se o stav krajní nouze a pořadatel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
3. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za služby poskytnuté pořadatelem u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo zaniká.
4. Není-li stanoveno jinak, je pořadatel oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobecných podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti na Brno Revival • festival rychlosti mezi pavilony. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení mezitím zaplacené ceny.

Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko, z.s.